Phân tích số liệu

Phân tích và tổng hợp số liệu theo yêu cầu của khách hàng

 

Các yêu cầu liên quan đến tổng hợp/phân tích số liệu, chiết suất ra báo cáo từ các nguồn dữ liệu khác nhau đều được công ty thực hiện ở các dự án lớn của lĩnh vực Bảo hiểm, Viễn thông, chứng khoán,… theo yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng, công ty.
Nguồn dữ liệu có thể là từ Internet, các cơ sở dữ liệu nội bộ.
 
nothing