Chương trình Thẩm tra quyết toán

Quản lý các văn bản liên quan đến việc thẩm tra các dự án , bao gồm các văn bản gôc, các văn bản bổ xung, các văn bản thay thế, các văn bản liên quan

 
Chức năng:
1, Quản lý các văn bản liên quan đến việc thẩm tra các dự án , bao gồm các văn bản gôc, các văn bản bổ xung, các văn bản thay thế, các văn bản liên quan
2, Quản lý các điều kiện thẩm tra:
        a, Quản lý thông tin dự án
        b, Quản lý Phiếu giao nhận hồ sơ
        c, Quản lý Phiếu đánh giá hồ sơ
        d, Quản lý Đánh giá thực tế thực hiện
        e, Quản lý Công văn/Fax liên quan đến dự án
         f, Quản lý Tổng hợp các điều kiện thẩm tra
        g, Quản lý các nhận xét, kết luận
3, Quản lý Thẩm tra các dự án
       a, Quản lý các căn cứ thẩm tra
       b, Quản lý tính pháp lý của hợp đồng kiểm toán
       c, Quản lý tính tuân thủ chuẩn mực 1000
       d, Quản lý Hồ sơ pháp lý
       e, Quản lý Nguồn vốn đầu tư
       f, Quản lý Chi phí xây lắp
       g, Quản lý Chi phí thiết bị
       h, Quản lý Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư, chi phí khác
       i, Quản lý chi phí dự phòng
       j, ….
4, Báo cáo Thẩm tra
       a, Xuất nhật ký thẩm tra
       b, Xuất báo cáo thẩm tra
nothing