Chương trình Quản lý vận tải hàng hóa

Chương trình cho phép quản lý điều hành toàn bộ quá trình điều vận từ khi phát sinh đơn hàng, ghép xe, theo dõi vận chuyển, tính toán chi phí, lợi nhận theo từng chuyến hàng, từng khách hàng

 
Chương trình cho phép quản lý điều hành toàn bộ quá trình điều vận từ khi phát sinh đơn hàng, ghép xe, theo dõi vận chuyển, tính toán chi phí, lợi nhận theo từng chuyến hàng, từng khách hàng,…Các chức năng chính bao gồm:
1, Quản lý  xe và các thông tin liên quan đến xe
2, Quản lý tài xế và các thông tin liên quan đến tài xế
3, Quản lý khách hàng và các thông tin liên quan đến khách hàng
4, Quản lý danh mục tuyến vận tải
5, Quản lý biến động giá xăng.dầu
6, Quản lý định mức chi phí hải quan

     I.  Quản lý bộ phận kinh doanh

7, Quản lý các hợp đồng vận chuyển
8, Quản lý đơn hàng
9, Theo dõi tạm ứng làm hàng
10, Theo dõi thanh toán tạm ứng, doanh thu, chi phí, công nợ khách hàng của bộ phận kinh doanh

       II. Quản lý bộ phận điều vận

11, Theo dõi Trạng thái xe
12, Quản lý dầu
13, Quản lý Phiếu đổ nguyên liệu
14, Quản lý Sửa chữa
15, Quản lý Chí phí vận tải
16, Quản lý tạm ứng/ Thanh toán tạm ứng
17, Quản lý Điều hành xe
18, Quản lý bộ phận trực Hotline
19. Báo cáo tổng hợp
20. Báo cáo bổ xung chi phí

     III.  Hỗ trợ kế toán

21, Duyệt Tạm ứng hoàn ứng kinh doanh
22, Duyệt đề nghị Thanh toán kinh doanh
23, Duyệt doanh thu kinh doanh
24, Duyệt tạm ứng điều vận
25, Duyệt đề nghị thanh toán điều vận
26, Báo cáo tổng hợp kế toán

 
nothing