Chương trình Quản lý thu phí vệ sinh môi trường

Chương trình cho phép quản lý toàn bộ khách hàng của công ty môi trường đô thị và các hợp đồng dịch vụ của công ty


Chương trình cho phép quản lý toàn bộ khách hàng của công ty môi trường đô thị và các hợp đồng dịch vụ của công ty, các chức nang chính của chương trình bao gồm:

1, Quản lý danh mục địa chỉ thực theo bản đồ
2, Quản lý mức giá áp dụng cho từng loại khách hàng, từng thời điểm, theo dõi lịch sử biến động mức giá
3, Quản lý các đường thu linh hoạt theo thực tế quản lý đường thu
4, Quản lý các lý do thu hồi/hủy/không thu được hóa đơn
5, Quản lý hợp đồng khách hàng
6, Quản lý thông tin về khách hàng, lịch sử biến động thông tin khách hàng
7, Quản lý dừng in hoặc in lại hóa đơn
8, Quản lý biến động đường thu, chuyển khách hàng từ đường thu này sang đường thu khác
9, Quản lý in hóa đơn
10, Quản lý Bàn giao/Tiếp nhận hóa đơn
11, Quản lý lệnh sản xuất
12, Quản lý thu hồi hóa đơn
13, Quản lý thu hồi hóa đơn chưa in
14, Quản lý hóa đơn chưa thu
15, Quản lý điều chỉnh công nợ khách hàng
16,  Quản lý in hóa đơn dịch vụ
17, Phân tích số liệu
18, Phân tích số liệu dạng đồ thị
19, Báo cáo

       a)Báo cáo chi tiết

 1-Báo cáo chi tiết hợp đồng không thu được
 2-Báo cáo tổng hợp hợp đồng không thu được
 3-Báo cáo chi tiết hợp đồng chỉnh sửa
 4-Báo cáo tổng hợp HĐ chỉnh sửa KND
 5-Báo cáo tổng hợp HĐ phát hành KND
 6-Báo cáo phân loại mức thu KND
 7-BC T.Hợp phân loại mức thu toàn CTY
 8-Báo cáo TH biến động KH
 9-Báo cáo phát hành HĐ KCQ
10-Báo cáo TH biến động H.Đơn

     b)Báo cáo tổng hợp  toàn thành phố

  1-Báo cáo TH_HĐ tồn đọng KND
  2-Báo cáo phát hành HĐ dịch vụ
  3-Báo cáo TH phát hành HĐ dịch vụ
  4-Báo cáo chi tiết tăng giảm khách hàng KND
  5-Báo cáo tổng biến động KH-HĐ
  6-Báo cáo TH_PHHĐ toàn CTY
  7-Báo cáo TH phí PHHĐ
  8-Báo cáo TH khách hàng KND đầu tháng
  9-Báo cáo PH_HĐ thuộc kế hoạch
 10-Báo cáo so sánh PH với TH
 11-Báo cáo kế hoạch thu tiền DVVS
 12-Báo cáo TH doanh thu DVVS 8 XNMT
 13-Báo cáo so sánh thực hiện phát hành KH
 14-Báo cáo doanh thu theo HĐ_KND
 15-Báo cáo TH_HĐ không thu được_TXN
 16-Báo cáo TH_HĐ chỉnh sửa TXN
 17-Báo cáo TH_HĐ in hỏng_TXN
 18-Báo cáo phân loại hóa đơn KCQ
 19-Báo cáo TH phân loại HĐ KCQ_TXN
 

 
nothing