Chương trình Quản lý Thanh toán Chi phí theo trạm

Chương trình cho phép quản lý toàn bộ các chi phí liên quan đến trạm BTS, các cửa hàng được thuê


Chương trình cho phép quản lý toàn bộ các chi phí liên quan đến trạm BTS, các cửa hàng được thuê, Các chức năng bao gồm:
1, Quản lý hợp đồng, boc tách toàn bộ các toàn bộ các chi phí trong hợp đồng của trạm, cửa hàng thuê.

2, Quản lý Tiền điện của Trạm
     a, Quản lý đề xuất thanh toán tiền tiện
     b, Quản lý tạm ứng tiền điện
     c, Quản lý duyệt đề xuất và thanh toán tiền điện
     d, Quản lý các báo cáo liên quan đến điện của trạm
     e, Quản lý nhập Excel điện

3, Quản lý mặt bằng

     b, Quản lý Tạm ứng tiền mặt bằng
     c, Quản lý thanh toán đề xuất, thanh toán tạm ứng tiền mặt bằng
     d, Quản lý xử lý tạm ứng
     e, Báo cáo mặt bằng
 
4, Quản lý nhiên liệu chạy máy phát điện cho các trạm
 
     a, Quản lý các đề xuất, số liệu thanh toán nhiên liệu
     b, Quản lý hóa đơn nhiên liệu
     c, Quản lý thanh toán nhiên liệu
     d, Báo cáo nhiên liệu
     e, Quản lý danh mục trạm  

5, Quản lý thuê kênh và các chi phí khác liên quan đến trạm
 
     a, Quản lý các đề xuất, số liệu thanh toán
     b, Quản lý thanh toán
     c, Các báo cáo liên quan
nothing