Chương trình Quản lý Công văn

Chương trình quản lý toàn bộ công văn đi, đến, quản lý lưu trữ công văn


Chương trình quản lý toàn bộ công văn đi, đến, quản lý lưu trữ công văn. Các chắc năng gồm có:
1, Quản lý văn bản đi
2, Quản lý văn bản đến
3, Thông báo văn bản đến
4, Quản lý lịch công tác tuần
5, Thông báo có văn bản đến, độ khẩn,…. Qua SMS đến người dùng tùy theo văn bản
6, Tổ chức lưu trữ văn bản vào kho
*Tổ chức kho lưu trữ
*Lọc ăn bản đi chuyển vào kho lưu trữ
*Lọc văn bản đế chuyển vào kho lưu trữ
*Phân quyền truy cập vào kho lưu trữ
7, Quản lý tra cứu văn bản có trong khi lưu trữ
8, In sổ văn bản đi
9, In sổ văn bản đến
10, Tra cứu văn bản
 
nothing