Chương trình Quản lý Công nợ

Chương trình quản lý công nợ quản lý thu nợ cước phí viễn thông, đường truyền, thuê kênh chính xác, hiệu quả.


 
Chương trình quản lý công nợ quản lý thu nợ cước phí viễn thông, đường truyền, thuê kênh chính xác, hiệu quả. Các chức năng chính của chương trình bao gồm:
1, Quản lý đường thu , nhân viên thu cước
2,  Quản lý số liệu nợ từ bộ phận tính cước chuyển sang, từ phát sinh công nợ trong tháng, từ thuê kênh, thuê đường truyền trong tháng,…
3, Cho phép quản lý số liệu nợ theo phân cấp
4, Quản lý chứng từ nợ
5, Quản lý chứng từ thanh toán
6, Quản lý bảng kê thanh toán
7, Quản lý danh mục khấu trừ
8, Báo cáo, nhắc thu, đôn đốc thu theo phân cấp và qua SMS
9, Quản lý biến động khách hàng, thiết bị, lịch sử biến động thông tin
10,  Quản lý cam kết thanh toán
11, Quản lý thiết bị / đường thu
12, Quản lý hóa đơn
13, Quản lý cắt mở máy
14, Quản lý đối soát từ xa
15, Quản lý khách hảng doanh nghiệp
16, Quản lý tuổi nợ
17, Quản lý hoa hồng đại lý
18, Báo cáo

      a)    Báo cáo đối soát đường thu
      b)    Báo cáo đối soát đường thu theo ngày
      c)    Báo cáo thanh toán đường thu
      d)    Báo cáo tồn nợ đường thu
      e)    Giấy thông báo nợ
      f)    Báo cáo tổng hợp dịch vụ
      g)    Báo cáo theo dõi hóa đơn đã thu
      h)    Báo cáo theo dõi hóa đơn chưa thu
      i)    Báo cáo chi tiết số phát sinh công nợ
      j)    Báo cáo sổ chi tiết Phát sinh Công nợ theo Đường thu
      k)    Báo cáo sổ chi tiết Phát sinh công nợ theo Khách hàng
      l)    Báo cáo cắt máy
      m)    Báo cáo kiểm kê
      n)    Báo cáo EZPAY
      o)    Theo dõi thu mới toàn bộ Đường thu Đơn vị

1)    Phân tích số liệu

I.    Báo cáo đơn vị
1)    Báo cáo toàn đơn vị
2)    Báo cáo phân tích tuổi nợ

 
nothing