Chương trình: Quản lý bán hàng

Chương trình quản lý bán hàng cho phép quản lý bán hàng tại các cửa hàng riêng lẻ hoặc quản lý chuỗi cửa hàng trên phạm vi rộng


 
Chương trình quản lý bán hàng cho phép quản lý bán hàng tại các cửa hàng riêng lẻ hoặc quản lý chuỗi cửa hàng trên phạm vi rộng.
Các chức năng chính bao gồm:

1, Quản lý Kho, nhà cung cấp, đại lý theo sơ đồ hình cây (Tree)

2, Qunar lý phân loại hàng hóa

3, Quản lý đơn giá hàng bán , theo dõi lịch sử biến động giá hàng bán

4, Quản lý chiết khấu cho các đối tượng giao dịch

5, Quản lý khuyến mại giảm giá theo đối tượng giao dịch, mặt hàng, thời gian (ngày, giờ)

6, Quản lý hạn mức tồn kho theo từng loại hàng

7, Quản lý Nhập/Xuất/Điều chuyển/Đổi trả hàng

8, Quản lý công nợ nhà cung cấp, khách hàng, đại lý

9, Quản lý tồn theo tuổi tồn kho của hàng hóa, cho biết hàng hóa nhập về khi nào , hiện giở đang nằm ở đâu, nằm bao lâu, doanh số của lô hàng đó trong toàn hệ thống thế nào.

10, Quản lý kiểm kê hàng trong kho

11, Quản lý nộp tiền vào tài khoản chuyên thu, thu chi khác

12, Danh sách các báo cáo
 1. BC Doanh thu
 1. Doanh thu tổng hợp và chi tiết
 1. BC Vật tư
 1. Nhập
 2. Nhập chi tiết
 3. Nhập đổi trả
 4. Xuất
 5. Xuất theo lô hàng
 6. Xuất chi tiết theo lô hàng
 7. Xuất chi tiết
 8. Xuất tổng hợp
 9. Nhập – Xuất
 10. Nhập – Xuất – Tồn
 11. Nhập – Xuất – Tồn theo lô hàng
 12. Tồn
 13. Tồn chi tiết theo lô hàng
 14. Liệt kê chứng từ vật tư
 1. BC Công nợ
 1. Công nợ phải thu chi tiết của Khách hàng
 2. Công nợ phải thu tổng hợp của Khách hàng
 3. Công nợ phải thu nội bộ
 4. Công nợ phải trả
 5. Công nợ phải trả NCC
 6. Công nợ phải trả tổng hợp
 7. Các khoản thu khác
 8. Các khoản chi khác
 1. Phân tích số liệu
 1. Phân tích số liệu
 2. Phân tích số liệu biểu đồ
 1. Báo cáo Tổng hợp
 1. Báo cáo Hàng hóa tồn
 2. Báo cáo bán hàng
nothing